Profile

Personal Profile

Name: นักเดินทาง

Contact: [hidden]

Gender: male

Birthday: 1 Jan 1977

Location: ณ. ที่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

Website: -

About me: แม้หนทางสายนี้จะยาวไกลแค่ไหน แม้จะต้องเดินทางข้ามภพชาติอีกเท่าใด ก็จะขอเดินทางสายนี้จนกว่าจะถึงจุดหมาย....